INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KOLEJNĄ KADENCJĘ BIEGŁEGO SĄDOWEGO W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. nr 250, poz. 1883 ze zm.) – powołane do pełnienia wskazanej funkcji mogą być jedynie osoby, których kandydaturę zgłosił kierownik WOTUW (w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień), a także konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii – w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.
Warunek zgłoszenia kandydatury przez wymienione podmioty powinien być spełniony również w przypadku powołania biegłego na kolejny okres.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie na adres SPZOZ WOTUW 78-217 Stanomino 5, lub mailem: sekretariat@wotuwstanomino.pl, informacji według poniższego wzoru:

  1. imię i nazwisko.
  2. adres do korespondencji, nr. telefonu, miejsce pracy.
  3. Nr certyfikatu PARPA – w przypadku CSPU.
  4. Nr dyplomu i nazwa uczelni w przypadku psychologów.
  5. Ilość wydanych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – w ostatniej kadencji.
  6. Ilość opinii uzupełniających – w ostatniej kadencji.
  7. Ilość zakwestionowanych opinii przez strony postępowania nieprocesowego – w ostatniej kadencji.

Klauzula_informacyjna_ADO_dla_osób_od_których_pozyskano_dane_BIEGLI – WERSJA WARSTWOWA_SKRÓCONA