Szpitalny oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

W związku  z odrzuceniem naszej oferty przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), SPZOZ WOTUW w Stanominie od dnia 1 lipca 2018 roku nie przyjmuje pacjentów wymagających szpitalnego leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Informujemy przy tym, że łóżka detoksykacyjne dla chorych z zespołem abstynencyjnym znajdują…

Tegoroczna V edycja „Ludzi z Pasją” odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2018r. pod hasłem „DZIKI ZACHÓD”.

Koszt uczestnictwa wynosi 130 zł. W związku z tym, że nie mamy możliwości refundacji, proszę o przygotowanie się na ten wydatek. Pomoc w uzyskaniu środków finansowych można otrzymać za pośrednictwem Miejskich lub Gminnych Komisjach ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Podstawą do ubiegania się o pomoc finansową jest zapis w ustawie o wychowaniu…

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

  Informacja SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego   SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020…

SKIEROWANIE na hospitalizację

Serdecznie prosimy pacjentów, chcących podjąć leczenie w naszym Ośrodku w Stanominie, o zwrócenie uwagi na czytelność skierowania.

Na skierowaniu powinny być 2 CZYTELNE pieczęcie:

  • czytelna pieczęć instytucji kierującej na leczenie
  • czytelna pieczęć lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu.