Przyjęcia do OLAZA

(Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych)

Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych odbywa się zgodnie następującymi zaleceniami:

 1. Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, upoważniające do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
  Skierowanie do Ośrodka określa załącznik na 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r.
 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd, a wymagający leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przyjmowani są na podstawie prawomocnego postanowienia.
 3. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 4. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału w miarę wolnych miejsc. Za prowadzenie rejestru pacjentów zgłaszających się do leczenia odpowiedzialny jest kierownik Oddziału lub upoważniona przez Dyrektora pielęgniarka.
 5. W przypadku nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia.
 6. Czas pobytu w Oddziale jest wyznaczony przez program leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i trwa do 10 dni.
  W uzasadnionych względami zdrowotnymi pacjenta czas-okres leczenia w Oddziale może być przedłużony, co wymaga akceptacji Dyrektora Ośrodka.
 7. W przypadku wystąpienia u pacjenta zaburzeń psychicznych pod postacią psychozy alkoholowej kieruje się go do właściwego oddziału psychiatrycznego.
 8. W przypadku wystąpienia u pacjenta zaburzeń innych niż psychiczne, wymagających leczenia szpitalnego kieruje się go do właściwego ze względu na zaburzenie najbliższego oddziału szpitalnego.

ŹRÓDŁO

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 23.

Przyjęcia do OTUA

(Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu)

Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się zgodnie z zaleceniami:

 1. Do OTUA przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego upoważniające do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
  Skierowanie do Ośrodka określa załącznik na 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r.
 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego postanowienia właściwego sądu. W trakcie cyklu terapii stosunek liczby pacjentów zobowiązanych do dobrowolnych nie powinien przekraczać 20%.
 3. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 4. Pacjenci, których leczenie jest finansowane ze środków innych niż publiczne przyjmowani są na podstawie promesy wydanej przez finansującego leczenie.
 5. Pacjenci przyjmowani są do OTUA według zasad opisanych w zarządzeniu Dyrektora, w sprawie kryteriów, jakimi kieruje się Ośrodek umieszczając pacjentów na listach osób oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
 6. Pacjenci przyjmowani są na leczenie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z kierowniczką Oddziału, która wyznacza termin przyjęcia do Oddziału..
 7. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia.
 8. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowywanie co najmniej 10 dniowej abstynencji od alkoholu, leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego.
 9. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila).
 10. W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych mogą być przeprowadzone są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.
 11. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub pod wpływem leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość nie są przyjmowani do Oddziału.
 12. Czas pobytu w OTUA jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa 8 tygodni. W uzasadnionych przypadkach czas leczenia w Oddziale może być przedłużony, co wymaga akceptacji Dyrektora Ośrodka.

ŹRÓDŁO

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 21.