Henryk Kędzierski

Dyrektor SP ZOZ WOTUW Stanomino

Uprawnienia

 • mgr psychologii
 • certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 23)
 • specjalista psychologii klinicznej
 • superwizor psychoterapii PTP
 • superwizor psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 08)

Kompetencje

 • kierowanie i reprezentowanie na zewnątrz SP ZOZ WOTUW Stanomino
 • podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania SP ZOZ WOTUW Stanomino i ponoszenie za nie odpowiedzialności
 • ustalanie planu finansowego
 • zaciąganie kredytów lub pożyczek bankowych do wysokości 1/3 budżetu Ośrodka
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Społecznej w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego
 • przekazywanie planu finansowego i sprawozdania z jego realizacji Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego
 • Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka

Źródło

Statut SP ZOZ WOTUW Stanomino § 9, § 21, § 22 pkt. 2.

Zwierzchnik służbowy

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło

Statut SP ZOZ WOTUW Stanomino § 10 pkt. 2.

Skargi i wnioski

Dyrektor przyjmuje zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00.

Wykonywanie zadań

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach – bezpośrednio mu podległych. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba przez niego upoważniona.

Źródło

Statut SP ZOZ WOTUW Stanomino § 9 pkt. 4, § 11.