Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu tworzącego i doradczym Dyrektora Ośrodka.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna wykonuje swoje uprawnienia do czasu powołania nowej Rady.

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej.

Skład Rady

Przewodniczący

Smoliński Jacek – przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Członkowie

przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego – Adamczewski Andrzej,
przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:

 • Cielecki Krzysztof
 • Grzywacz Robert
 • Gumińska-Wasiak Elżbieta
 • Muś Katarzyna
 • Rusiecki Tomasz
 • Wiśniewski Janusz
 • Witkowski Andrzej
 • Woś Piotr.

Zadania Rady Społecznej

 1. Przedstawianie organowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego
  2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Podmiotu
  3. przyznawania Dyrektorowi Ośrodka nagród
  4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem
  5. regulaminu organizacyjnego.
 2. Przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach:
  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego
  2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego
  3. kredytów bankowych lub dotacji
  4. podziału zysku.
 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Ośrodka.
 5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Ośrodka.
 6. Uchwalanie regulaminu swojej działalności i przedkładanie do zatwierdzenia organowi tworzącemu.
 7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka.

Źródło

Statut SP ZOZ WOTUW Stanomino § 15.

Uchwały Rady Społecznej

Uchwały Rady Społecznej dostępne są w Dziale Kadr SP ZOZ WOTUW w Stanominie. Kontakt: Barbara Niewiadomska, tel. 94 31 10 633.