Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych odbywa się zgodnie następującymi zaleceniami:

 1. Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, upoważniające do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
  Skierowanie do Ośrodka określa załącznik na 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r.
 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd, a wymagający leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przyjmowani są na podstawie prawomocnego postanowienia.
 3. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 4. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału w miarę wolnych miejsc. Za prowadzenie rejestru pacjentów zgłaszających się do leczenia odpowiedzialny jest kierownik Oddziału lub upoważniona przez Dyrektora pielęgniarka.
 5. W przypadku nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia.
 6. Czas pobytu w Oddziale jest wyznaczony przez program leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i trwa do 10 dni.
  W uzasadnionych względami zdrowotnymi pacjenta czas-okres leczenia w Oddziale może być przedłużony, co wymaga akceptacji Dyrektora Ośrodka.
 7. W przypadku wystąpienia u pacjenta zaburzeń psychicznych pod postacią psychozy alkoholowej kieruje się go do właściwego oddziału psychiatrycznego.
 8. W przypadku wystąpienia u pacjenta zaburzeń innych niż psychiczne, wymagających leczenia szpitalnego kieruje się go do właściwego ze względu na zaburzenie najbliższego oddziału szpitalnego.