Leczenie

Leczenie pacjentów w Ośrodku podlega ściśle określonym procedurom diagnostyczno-terapeutycznym i medycznym i obejmuje procedurę przyjmowania pacjenta do programu oraz kolejne etapy postępowania terapeutycznego.

Źródło

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 19.

Celem zapewnienia optymalnych warunków uwzględniających specyfikę leczenia uzależnienia, wprowadzone zostały Regulaminy placówek udzielających świadczeń zdrowotnych, odrębnie dla OTUA, PTUAiW oraz określona została forma zgody pacjenta na udział w programie leczenia zwana „kontraktem terapeutycznym”.

Regulamin zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń placówki oraz okazywany przyjmowanym Pacjentom podczas procedury przyjęcia na leczenie.

Akceptacja postanowień Regulaminu oraz „kontraktu terapeutycznego” potwierdzana jest przez Pacjenta własnoręcznym podpisem.

Regulamin oraz „kontrakt terapeutyczny” traktowany jest jako integralny element programu terapii uzależnienia od alkoholu. Normy zawarte w nim służą do stabilizacji życia pacjenta, wprowadzają nowe jakości i stwarzają możliwość uczenia się konstruktywnych zachowań, koniecznych w pierwszym etapie pracy terapeutycznej nad uzależnieniem.

Źródło

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 20.

Przyjmowanie pacjenta

Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się zgodnie z zaleceniami:

 1. Do OTUA przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego upoważniające do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
  Skierowanie do Ośrodka określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r.
 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego postanowienia właściwego sądu. W trakcie cyklu terapii stosunek liczby pacjentów zobowiązanych do dobrowolnych nie powinien przekraczać 20%.
 3. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 4. Pacjenci, których leczenie jest finansowane ze środków innych niż publiczne przyjmowani są na podstawie promesy wydanej przez finansującego leczenie.
 5. Pacjenci przyjmowani są do OTUA według zasad opisanych w zarządzeniu Dyrektora, w sprawie kryteriów, jakimi kieruje się Ośrodek umieszczając pacjentów na listach osób oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
 6. Pacjenci przyjmowani są na leczenie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z kierowniczką Oddziału, która wyznacza termin przyjęcia do Oddziału..
 7. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia.
 8. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowywanie co najmniej 10 dniowej abstynencji od alkoholu, leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego.
 9. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila).
 10. W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych mogą być przeprowadzone są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.
 11. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub pod wpływem leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość nie są przyjmowani do Oddziału.
 12. Czas pobytu w OTUA jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa do ośmiu tygodni. W uzasadnionych przypadkach czas leczenia w Oddziale może być przedłużony, co wymaga akceptacji Dyrektora Ośrodka.

Źródło

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 21.

Etapy postępowania terapeutycznego

Etapy postępowania terapeutycznego w OTUA obejmują:

 1. Postępowanie diagnostyczno-medyczne.
 2. Badanie lekarskie i kierowanie do innych specjalistów
 3. Badanie psychologiczne – ze wskazań.
 4. Badania laboratoryjne – wg zleceń lekarskich.
 5. Informację wstępną, motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta wynikających z nadużywania alkoholu.
 6. Wstępne rozpoznanie głębokości uzależnienia.

Źródło

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 22 pkt. 1.

Podstawowy program terapii uzależnienia

Podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje:

 1. Zawarcie kontraktu terapeutycznego.
 2. Diagnozę problemową i opracowanie Osobistego Planu Terapii.
 3. Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej.
 4. Pracę nad głodem alkoholowym.
 5. Pracę nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
 6. Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu.
 7. Pracę nad zapobieganiem nawrotom choroby.
 8. Przygotowanie programu dalszego leczenia.
 9. Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z AA.
 10. Szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych (Plan zajęć terapeutycznych wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Oddziale).

Źródło

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 22 pkt. 2.