w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Pacjenci do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza i umówionego telefonicznie terminu przyjęcia. Pacjent w trakcie przyjęcia, które odbywa się w recepcyjnej izbie przyjęć zapoznawany jest z regulaminami Ośrodka. Po pisemnym wyrażeniu zgody na hospitalizację i przestrzeganie regulaminu wewnętrznego, pacjent ma zakładaną historię choroby. Następnie jest badany przez lekarza, który ustala wstępne rozpoznanie i dokonuje oceny stanu zdrowia oraz wydaje zalecenia.

Po zakończeniu czynności medycznych, pacjent spotyka się z wyznaczonym przez kierownika Oddziału terapeutą prowadzącym, który przez cały czas trwania leczenia tj. przez 8 tygodni hospitalizacji i 12 miesięcy terapii poszpitalnej będzie się nim zajmował, opracowując Osobisty Plan Terapii i monitorując jego przebieg.

W trakcie pierwszego spotkania z terapeutą pacjent uzyskuje informacje o zasadach leczenia, swoich prawach i obowiązkach, a także o tym co będzie robił w pierwszym tygodniu pobytu w Ośrodku. Intensywna Terapia Uzależnienia w trakcie hospitalizacji trwa 8 tygodni i podzielona jest na kilka etapów przez, które przechodzi każdy pacjent realizując osobisty plan terapii.

W pierwszym etapie intensywnej terapii pacjent dowiaduje się co to jest uzależnienie, jakie są jego pato-mechanizmy, a następnie pracuje nad rozpoznawaniem swojego uzależnienia po to by przejść do budowania swojej nowej tożsamości, jaką jest tożsamość człowieka uzależnionego. W tym też czasie uczy się sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym.

W drugim etapie pacjent pracuje nad przygotowaniem się do uznania bezsilności wobec alkoholu i akceptacji ograniczeń wynikających z choroby, na którą choruje. Dowiaduje się najpierw, co to jest bezsilność wobec alkoholu i nie kierowanie własnym życiem, a następnie rozpoznaje obszary własnej bezsilności i rozpoczyna pracę w kierunku zmiany jakości swojego życia.

Następny etap pracy terapeutycznej poświęcony jest zdrowieniu. Pacjent dowiaduje się co to jest nawrót choroby, jak rozpoznawać objawy nawrotu i jak temu zapobiegać by nie wrócić do picia. Pacjent w trakcie zajęć terapeutycznych zapoznaje się też z zaleceniami dla trzeźwiejących alkoholików oraz uczy się asertywnego odmawiania picia.

Kolejny etap pracy terapeutycznej poświęcony jest akceptacji ograniczeń wynikających z uzależnienia. Pacjent ma tutaj możliwość uświadomienia sobie znaczenia otwartości w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Podczas pracy na tym etapie pacjent ma możliwość przyjrzenia się wartościom i ich znaczeniu w budowaniu zdrowego stylu życia. Uczy się też umiejętności intrapsychicznych i interperonalnych potrzebnych do trzeźwego życia.

Ostatni etap pracy poświecony jest przygotowaniu się do życia poza Ośrodkiem i polega na budowaniu przy pomocy terapeuty i grupy terapeutycznej osobistego planu dalszego zdrowienia. Pacjent nadto uczestniczy w cyklu wykładów poświęconych psychologicznym mechanizmom uzależnienia.

W SP ZOZ WOTUW wszyscy pacjenci realizują Osobiste Plany Terapii, raz w tygodniu odbywają się konsultacje indywidualne z terapeutami prowadzącymi. Większość zadań zapisanych z OPT pacjent musi przedstawiać na grupie terapeutycznej.