Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

I. Pacjent w czasie pobytu na leczeniu w OTUA zobowiązany jest do:

 1. Utrzymywania całkowitej abstynencji od środków zmieniających nastrój, bez względu na to od jakiego środka chemicznego lub zachowania jest uzależniony.
 2. Poddawania się zlecanym przez fachowy personel medyczny badaniom diagnostycznym, a w tym badaniom stanu somatycznego, psychicznego, a także sytuacji życiowej, w jakiej się znajduje.
 3. Przyjmowania zleconych przez lekarzy leków i zgłaszania się po nie do pielęgniarki o wyznaczonych godzinach.
 4. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych osobistym planem terapii.
 5. Punktualnego zgłaszania się na wszystkie przewidziane planem terapii zajęcia.
 6. Utrzymywania higieny osobistej i dbania o czystość i ład pomieszczeń na terenie Oddziału.
 7. Należytego dbania o sprzęt, z którego korzysta podczas leczenia.
 8. Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 23.00 – 06.00.
 9. Wykonywania poleceń wydawanych przez personel Oddziału, a związanych z leczeniem w Oddziale i pobytem w Ośrodku.

II. Pacjent w czasie pobytu na leczeniu w OTUA ma prawo do korzystania z oferty leczniczej Ośrodka, a także:

 1. Zgłaszania członkom Zespołu Terapeutycznego aktualnych problemów osobistych, w tym zdrowotnych.
 2. Leczenia równoległego innych schorzeń niż uzależnienie od środków zmieniających nastrój, jeżeli istnieją do tego odpowiednie warunki i pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 3. Prowadzenia korespondencji z osobami i instytucjami ważnymi dla jego zdrowienia.
 4. Kontaktów telefonicznych, po uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym.
 5. Oddania do depozytu rzeczy wartościowych.

III. Pacjentowi w czasie pobytu na leczeniu w OTUA nie wolno:

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Stosować przemocy.
 3. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 4. Przebywać w salach pacjentów innej płci.
 5. Wychodzić z zajęć bez zgody terapeuty prowadzącego.
 6. Przyjmować wizyty bez wiedzy personelu terapeutycznego.
 7. Palić tytoniu w miejscach niedozwolonych.
 8. Posiadać żadnych gier i grać w jakiekolwiek gry.
 9. Posiadać gazet, książek, sprzętu audiowizualnego, telefonów komórkowych, narzędzi do pracy lub zabawy, grzałek oraz wszystkich innych rzeczy, które personel terapeutyczny uzna za przeszkadzające w procesie zdrowienia.

Wykroczenia przeciwko poniższym punktom Regulaminu skutkują natychmiastowym wypisem dyscyplinarnym z Ośrodka:

 1. Pacjent w czasie pobytu na leczeniu w OTUA zobowiązany jest do utrzymywania całkowitej abstynencji od środków zmieniających nastrój.
 2. Pacjentowi w czasie pobytu na leczeniu w OTUA nie wolno opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 3. Pacjentowi w czasie pobytu na leczeniu w OTUA nie wolno stosować przemocy.
 4. Pacjentowi w czasie pobytu na leczeniu w OTUA nie wolno utrzymywać kontaktów seksualnych.

Wykroczenie przeciwko pozostałym punktom Regulaminu powoduje rozpatrzenie sprawy przez Zespół Terapeutyczny, który po rozważeniu wszystkich okoliczności zdarzenia podejmuje decyzję o warunkach dalszego pobytu pacjenta w Oddziale.

Od decyzji Zespołu pacjent może odwołać się do dyrektora Ośrodka, który po rozpatrzeniu sprawy podejmuje ostateczną decyzję. O podjętej decyzji wobec winnego naruszenia postanowień Regulaminu powiadamia się Społeczność Oddziału.

Postanowienia końcowe:

W przypadku zgonu pacjenta w trakcie leczenia w OTUA, Ośrodek wdraża procedurę wyjaśniającą i powiadamia rodzinę pacjenta lub osobę wskazaną przez pacjenta do kontaktowania się z Oddziałem w jego sprawach, jego zakład pracy, a jeżeli pacjent korzystał ze świadczeń ubezpieczenia społecznego, to zawiadamia właściwy ZUS. W przypadku pacjentów zobowiązanych do leczenia, Ośrodek powiadamia także właściwy terytorialnie sąd.

Jeżeli pacjent dokonał zniszczenia powierzonego mu sprzętu lub przez niedbalstwo i lekceważenie dopuścił do jego zniszczenia, ponosi za to odpowiedzialność materialną, co znaczy że musi naprawić wyrządzoną szkodę na własny koszt, poprzez remont lub zakup nowego sprzętu.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty nie oddane przez pacjenta do depozytu.