Do naszych zadań należy w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia tj:
  1. realizowanie programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
  2. udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych
  3. prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych
  4. wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji
  5. współpraca z innymi placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz grupami samopomocowymi.
 2. Udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego i podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa, a w szczególności:
  1. pomoc w realizacji nowoczesnych programów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia
  2. prowadzenie szkoleń dla pracowników lecznictwa odwykowego województwa
  3. organizowanie staży specjalizacyjnych w ramach uzyskiwania certyfikatu specjalisty lub instruktora terapii uzależnień
  4. nadzór merytoryczny nad pracą ww. placówek i zatrudnionych w nich pracowników.
 4. Ośrodek może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego ikształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
 5. Ośrodek może prowadzić działalność metodyczno-organizacyjną w zakresie zbierania, opracowywania i oceniania danych statystycznych na temat rozpowszechniania się uzależnienia i lecznictwa odwykowego.
 6. Ośrodek realizuje zadania obronne wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowujące do sprawnego działania w okresie zagrożenia państwa w czasie wojny.
 7. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:
  1. wynajem pomieszczeń,
  2. dzierżawę urządzeń.