Zapytanie ofertowe

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert w postępowaniu dotyczącym przygotowania strony internetowej i bip Ośrodka.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wykonanie stron internetowych wraz z przeniesieniem danych z aktualnych stron a także z systemem zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się obsługą Portalu.

Cel:

Zaprojektowania i uruchomienia 2 stron internetowych

Strony głównej https://www.wotuwstanomino.pl/

oraz Biuletynu Informacji Publicznej http://bip2.wotuwstanomino.pl/)

opartych na systemie CMS , dostosowanych do standardu WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Strony powinny spełniać szereg cech, które sprawią, że będą atrakcyjne pod względem wizerunkowym i treściowym. Wymagania dotyczące wyglądu strony: przejrzystość, czytelność, wygląd nowoczesny, adekwatny do tematyki Portalu. Portale mają być podporządkowane dwóm podstawowym wymaganiom: zapewnienia łatwości poruszania się po stronie oraz łatwość jej aktualizacji i rozbudowy.

Założenia przejrzystej i logicznej struktury informacji oraz intuicyjnego systemu nawigacji:

 1. jasny dostęp do treści, klarowne poziomy ważności materiału;
 2. szybkie przejście na sam dół struktury i powrót do sekcji głównych;
 3. organizacja rozbudowanych nawigacji w dużych podstronach (nawigacja główna, wspomagająca, kontekstowa);
 4. nowoczesna architektura informacji;
 5. prosta i dostosowana do charakteru zadań administracja portalem;
 6. nowoczesna platforma CMS z użyciem perspektywicznych rozwiązań technologicznych;
 7. łatwość obsługi panelu administratora.

Wymagania ogólne:

 1. Serwis ma być wykonany w oparciu o aktualną wersję Systemu Zarządzania Treścią;
 2. system ma być rozpowszechniany na licencji GNU GPL lub kompatybilnej z nią licencji pozwalającej sklasyfikować go jako oprogramowanie open source;
 3. system ma zapewniać możliwość zmiany warstwy prezentacji przy pomocy programowalnych szablonów bez konieczności zmian w architekturze bazy danych;
 4. system ma posiadać otwarty charakter i zapewniać możliwość rozszerzania funkcjonalności przy pomocy pluginów;
 5. Strona ma być wykonana w sposób umożliwiający aktualizację Systemu Zarządzania Treścią zachowując wszystkie funkcjonalności bez potrzeby ingerencji w strukturę kodu.
 6. Serwis ma być wykonany z wykorzystaniem języków programowania PHP (obsługującej najnowszą wersję), oraz bazy danych MYSQL. Wszystkie strony serwisu mają zachować zgodność ze standardami HTML5 oraz CSS3;
 7. serwis ma zostać wyposażony w alternatywny arkusz stylów definiujący wygląd stron serwisu w wersji do druku;
 8. Panel administratora musi posiadać moduł statystyk, m.in. liczbę odsłon.
 9. Mapa serwisu powinna być tworzona automatycznie,
 10. wszystkie strony serwisu mają być poprawnie i jednakowo wyświetlane przez najpopularniejsze przeglądarki internetowe: Chrome (aktualna wersja), Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera (dwie ostatnie wersje), Internet Explorer, aktualne wersje przeglądarek na urządzeniach mobilnych obsługujących standard HTML5;
 11. wszystkie strony serwisu mają być w pełni responsywne, zachować całkowitą funkcjonalność i wyświetlać się poprawnie na dowolnych monitorach urządzeń stacjonarnych oraz wyświetlaczach urządzeń mobilnych;
 12. serwis ma być zoptymalizowany pod kątem szybkości ładowania stron, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji skryptów i arkuszy stylów, dyrektyw kontroli cache, kompresji przesyłania danych mod_gzip lub mod_deflate i optymalizacji plików graficznych wchodzących w skład layoutu; czcionki będą ładowane lokalnie z folderów systemu zarządzania treścią.
 13. w przypadku uzasadnionej technicznie konieczności długiego oczekiwania na ładowane treści, na stronach serwisu ma pojawiać się loader;
 14. strona ma być zabezpieczona zgodnie z dobrymi praktykami zapobiegania atakom na strony www.
 15. W przypadku BIP każda treść powinna zawierać metkę informacyjną zawierającą: datę i godzinę utworzenia artykułu oraz autora artykułu. Wprowadzający ustala datę i godzinę obowiązywania i zakończenia obowiązywania informacji;
 16. W przypadku BIP strona powinny zostać wyposażone w mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z określonym czasem publikacji i możliwości korzystania z archiwum. Administrator ma możliwość swobodnej decyzji dotyczącej przedłużenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji. Stara witryna powinna być integralną częścią strony.
 17. Narzędzia administracyjne muszą dawać możliwość dalszej rozbudowy serwisu po zakończeniu prac wdrożeniowych;
 18. Minimalny zakres podstron:
  • Aktualności – portal, BIP;
  • Informacje o jednostce – portal;
  • Kierownictwo – BIP;
  • Działalność jednostki – BIP;
  • Sprawozdawczość- BIP;
  • Zamówienia publiczne – BIP;
  • Nabór na wolne stanowiska pracy – Portal, BIP;
  • Inne informacje – BIP;
  • Deklaracja dostępności – Portal, BIP;
  • Informacja o dyżurach – Portal;
  • RODO- Portal, BIP;
 19.     Wykonawca zapewnia opiekę techniczną nad stroną www i dostosowania jej do aktualnych wymagań na okres obowiązywania gwarancji, czyli 12 miesięcy.

Wymogi ogólne dla bezpieczeństwa:

 1. Rozwiązanie zapewnia możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanymi zmianami stanu sesji i jej parametrów.
 2. Rozwiązanie powinno zezwalać na ograniczanie liczby kolejnych błędnych logowań.
 3. Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizmy pozwalające na wykrycie i zablokowanie nieautoryzowanych prób dostępu.
 4. Rozwiązanie ma zapewniać rejestrację wszystkich prób logowania do systemu (udanych i nieudanych) i działań związanych z przydzielaniem uprawnień dostępu.
 5. Hasła przechowywane są w postaci zaszyfrowanej.
 6. Rozwiązanie ma wykrywać i chronić przed nieuprawnionymi zmianami w oprogramowaniu i danych.
 7. Rozwiązanie ma być zabezpieczone przed szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusy).
 8. Rozwiązanie ma zapewniać ochronę przed następującymi lukami w bezpieczeństwie typu – Cross-site scripting (XSS), Injection (SQL injection, LDAP and Xpath injection flaws), wstrzyknięcie złośliwych plików/kodów, Insecure direct object references, Cross-site request forgery (CSRF), wyciek informacji i niepoprawne zarządzanie błędami.
 9. Możliwość ustawienia banneru reklamowego z poziomu panelu administracyjnego, na wydarzenia okazjonalne. Jego ustawienie i wielkość zostanie ustalona z wykonawcą na etapie wykonywania strony.

Wytyczne względem systemu zarządzania treścią:

 1. serwis ma być wykonany w oparciu o najnowszą wersję Systemu Zarządzania Treścią poprzez stworzenie autorskiego motywu/szablonu serwisu, zbudowanego zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentacji systemu.
 2. motyw/szablon serwisu będzie w optymalny sposób wykorzystywał odpowiednie funkcjonalności Systemu Zarządzania Treścią, zapewniające maksymalną przejrzystość panelu administracyjnego i wygodę pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
 3. osobnych formularzy dla poszczególnych modułów serwisu i strony (aktualności, kalendarz wydarzeń, informację o EDD), wersje językowe;
 4. edytora tekstu z możliwością wstawiania predefiniowanych komponentów do tekstu oraz używania zdefiniowanych stylów paragrafowych, zagnieżdżanie w tekście filmów wideo zarówno z zewnętrznych serwisów jak i uploadowanych na własny serwer). Możliwość wstawiania galerii do artykułów oraz plików do pobrania w różnych formatach
 5. panel administracyjny ma umożliwiać administratorowi tworzenie relacji pomiędzy zasobami różnego rodzaju. Relacje powinny mieć wzajemny charakter: powiązanie zasobu 1 z zasobem 2 jest równoznaczne z powiązaniem zasobu 2 z zasobem 1;
 6. dopuszcza się wykorzystanie dowolnych wtyczek rozszerzających funkcjonalność Systemu Zarządzania Treścią, jeżeli są one kompatybilne z najnowszą wersją Systemu Zarządzania Treścią oraz nie są obciążone dodatkową licencją uniemożliwiającą korzystanie z nich bez ograniczeń czasowych lub opłat przez zleceniodawcę;
 7. system ma zapewniać możliwość tworzenia kont administratorskich na dwóch poziomach uprawnień:
 8. administrator – uprawnienia zapewniające kontrolę nad wszystkimi zasobami i funkcjonalnościami serwisu
 9. koordynator regionalny – uprawnienia ograniczone do możliwości dodawania wydarzeń na stronę
 10. (system ma zapewniać stworzenie kont wybranych przez Zamawiającego użytkowników z określonymi poziomami uprawnień)
 11. system ma umożliwiać zliczanie liczby odwiedzin strony przez użytkowników (widoczne w panelu administracyjnym).

Wymagania funkcjonalne:

 1. Budowa modułowa – możliwość dodawania nowych funkcjonalności (modułów) bez całościowej przebudowy portalu;
 2. Możliwość tworzenia wstępów do artykułów w postaci tekstu i/lub zdjęcia;
 3. Możliwość publikacji załączników w postaci plików doc, xls, ppt, rtf, odt oraz innych plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mp3, avi, wmv, zip, rar, 7z, mkv, mp4 opatrzonych odpowiednimi ikonkami oraz innych plików dowolnego formatu opatrzonych właściwą dla nich ikonką;
 4. Mechanizm umożliwiający widok w panelu administracyjnym pełnej listy artykułów w wybranym dziale, możliwość blokowania artykułów;
 5. Możliwość tworzenia wstępów do artykułów w postaci tekstu i/ lub zdjęcia i możliwość swobodnego definiowania, w których częściach serwisu mają pojawiać się wstępy, a w których całe artykuły;
 6. Mechanizm odnotowujący aktualną oraz sumaryczną liczbę użytkowników strony internetowej w czasie rzeczywistym;

Analityka:

 1. Serwis ma być zintegrowany z usługami Google Analytics oraz Google Search Console;
 2. Serwis ma posiadać mechanizm informowania użytkowników o wykorzystaniu plików cookies na stronie. Zamknięcie komunikatu przez użytkownika powinno powodować całkowite wyłączenie mechanizmu na czas danej sesji.
 3. WCAG (poziom zgodności min. AA)
 4. strona ma spełniać wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie WCAG 2.1 na poziomie AA, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 5. strona ma posiadać funkcjonalności zmiany kontrastu oraz zmiany wielkości fontów.

Oferta powinna zawierać:

 1. informację o oferencie, ze wskazaniem doświadczenia i portfolio.
 2. oświadczenie o zobowiązaniu Oferenta do przekazania praw autorskich do wszelkich elementów projektu (za wyjątkiem dostępnych na zasadach open source).
 3. cenę netto oraz brutto za wykonanie dzieła.
 4. oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Oferty nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin składania ofertach:

Pisemne oferty należy przesłać pocztą na adres: SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, 78-217 Stanomino 5 lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta dotycząca przygotowania strony internetowej i bip Ośrodka.” lub przesłać w wiadomości elektronicznej na adres: sekretariat@wotuwstanomino.pl w terminie do 29.08.2022r. Do godz. 1400. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Ośrodka. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do dnia 29.08.2022r. do godz. 1400 :

 1.     Aktualna zawartość witryn znajduje się pod adresami: bip2.wotuwstanomino.pl i www.wotuwstanomino.pl
 2.     Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Brzęczek tel. 94 311 06 51, e-mail: it@wotuwstanomino.pl

Data i miejsce otwarcia ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2022r. w siedzibie Ośrodka. Otwarcie ofert jest niejawne.
 2. Informacje z otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane na stronie BIP Ośrodka.

Wybór:

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dokona wyboru spośród ofert, które spełniają powyższe wymagania. Możliwe jest, że przed dokonaniem wyboru Dyrektor zaprosi wybranych Oferentów na negocjacje w celu doprecyzowania oferty.

Jednocześnie Ośrodek zastrzega sobie prawo w szczególności do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. unieważnienia zamówienia i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny,
 3. negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta,
 4. swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji,
 5. swobodnego wyboru Wykonawcy,
 6. dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest zamówieniem publicznym i nie będzie prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Realizacja powyższych uprawnień oraz wszelkich innych, związanych ze zmianą lub odwołaniem zaproszenia do składania ofert, nie będzie rodziła dla Ośrodka żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie są uprawnieni do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub naprawienia innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu wywołanej niniejszym zaproszeniem do składania ofert.

Plik Rozmiar Typ pliku
pytania-i-odpowiedzi 11.99 KB odt