RODO

                                                                SPZOZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 

                                                        I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STANOMINIE

                     

                                                 KLAZULA OGÓLNA

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest SP ZOZ WOTUW w Stanominie, 78-217 Stanomino 5 reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ WOTUW w Stanominie;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): SP ZOZ WOTUW w Stanominie, 

78-217 Stanomino 5, tel. kontaktowy: 796155660, e-mail: iodo@mark-soft.pl;

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji o ochronie zdrowia, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy  z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne i przepisów wykonawczych do ww. przepisów;
   2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g  w związku z art. 9 ust. 2 lit. h, i, j RODO, w szczególności w związku ze stosowaniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
   1. dochodzenia zapłaty za nasze usługi, w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed roszczeniami innych osób i prowadzenia szczególnego nadzoru nad miejscem działalności leczniczej lub terenem wokół zakładu leczniczego w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny - polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników,      pacjentów       oraz     ochrony           mienia             na        podstawie        prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura,

Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom leczniczym oraz laboratoriom zewnętrznym współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę  w związku z realizacją usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę IT, serwis sprzętu, obsługę prawną i doradczą, archiwizację dokumentów lub ich niszczenie, dostawcom sprzętu diagnostycznego oraz firmom kurierskim i pocztowym;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej, zgodnie  z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej z wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie;
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych;
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji usługi medycznej;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Plik Rozmiar Typ pliku
klauzula informacyjna 309.65 KB pdf