Zachodniopomorskie e-Zdrowie RPZP.09.10.00-32-002/18-00

 

zdj  

Informujemy o podpisaniu Decyzji nr RPZP.09.10.00-32-002/18-00 i przystąpieniu do realizacji projektu pn.”Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Oś  Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie). Beneficjentem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, a  SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie jest Partnerem projektu.

Całkowita wartość projektu 47 318 365,49 zł, w tym:
·  34 353 392,91 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020;

·  3 130 916,84 zł ze środków budżetu Państwa;

·  2 005 213,90 zł ze środków budżetu Województwa;

·  7 828 841,84 zł ze środków własnych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, będących partnerami w realizacji projektu.

Partnerzy projektu:
Projekt realizowany jest przez jednostki związane Umową o Partnerstwie, tj.: Województwo Zachodniopomorskie oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie:
1. Województwo Zachodniopomorskie – Lider,
oraz podmioty lecznicze – partnerzy projektu:
2. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,
3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
4. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie”,
5. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,
6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w  Szczecinie,
7. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
8. Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika,
9. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
10. Regionalny Szpital w Kołobrzegu– partner projektu,
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,
12. Szpital Uzdrowiskowy "Willa Fortuna"- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Kołobrzegu,
13. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie,
14. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie.

Cel projektu: Celem projektu jest realizacja niezbędnych działań w podmiotach leczniczych umożliwiających wdrożenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów i personelu medycznego oraz ich integracja z systemami centralnymi e-zdrowia.

Informacji o Projekcie udziela:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zdrowia
Biuro ds. e-Zdrowia
ul. Piłsudzkiego 40, 70-421 Szczecin
e-mail: e-zdrowie@wzp.pl, tel. 91 45 28 692
www.wz.wzp.pl
www.rpo.wzp.pl

Więcej na ten temat pod linkiem http://wzp.pl/zachodniopomorskie-e-zdrowie

Projekt „Zachodniopomorskie e-zdrowie” w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

W wyniku zakończenia realizacji projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie" osiągnięto wiele pozytywnych efektów bardzo ważnych zarówno dla pacjentów jak               i kadry medycznej szpitala.

Projekt e-zdrowie rozpoczęliśmy od modernizacji pomieszczenia Serwerowni, zastosowanie automatycznego systemu gaszącego wyeliminuje lub zminimalizuje uszkodzenie sprzętu w przypadku pożaru. Pomieszczenie Serwerowni zostało wyposażone w szereg czujników: monitoring temperatury, zalania, otwarcia drzwi oraz przekazywanie alertów poprzez aplikację oraz email. Zastosowanie tego typu rozwiązań zminimalizowało uszkodzenia sprzętu (np: uszkodzona klimatyzacja spowoduje wzrost temperatury w serwerowni, nadmierna temperatura, może uszkodzić serwery, a co za tym idzie może spowodować przerwę w pracy działania systemów szpitalnych oraz administracyjnych).

Z projektu zakupiony został sprzęt, m.in macierz dyskowa, która skraca odtworzenie lub ponowne uruchomienie systemu w przypadku np: uszkodzenia jednego z serwerów do 1-2 godziny zamiast kilkunastu godzin w przypadku nie zastosowania takiej macierzy. Dodatkowo zakupiono kontroler RAID, którego zastosowanie sprawia,           że uszkodzenie jednego z dysków nie powoduje uszkodzenia danych i zatrzymania systemów. Monitoring z nowych serwerów z alertami umożliwia szybkie zareagowanie w przypadku uszkodzenia jednego z elementów np: w przypadku uszkodzenia jednego z dwóch zasilaczy informacja o tym fakcie jest przesyłana na email co daje czas na wymianę urządzenia a to przekłada się na ciągłość działania systemów. Zastosowanie rozwiązań serwerowych oraz sieciowych w gwarancją next-bussines-day zapewnia skrócenie uruchomienia systemu w przypadku uszkodzeń hardware'owych.

Ostatnim etapem było wdrożenie kilku bardzo ważnych licencji, które były głównym celem Projektu, wdrożono połączenia systemu HIS z systemem laboratoryjnym, który wyeliminował możliwość "błędu ludzkiego" w przypadku wyników wpisywania badań oraz umożliwia wysyłkę badań do P1, obecnie wyniki przesyłane są z systemu laboratoryjnego do systemu HIS bez możliwości ingerencji pracownika szpitala. Wdrożenie systemu e-rejestracji pacjentów do Poradni umożliwia zarejestrowanie się pacjentów poprzez stronę internetową Ośrodka, co poprawia komfort oraz efektywność rejestracji, a tym samym zwiększa ilość przyjmowanych pacjentów.

 

 

Flaga Polski i Godło RP