Hospitalizacja

Przyjęcia

Przyjęcia do OTUA

(Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu)

Przyjmowanie pacjenta do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się zgodnie z zaleceniami:

 1. Do OTUA przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego upoważniające do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
  Skierowanie do Ośrodka określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r.
 2. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego postanowienia właściwego sądu. W trakcie cyklu terapii stosunek liczby pacjentów zobowiązanych do dobrowolnych nie powinien przekraczać 20%.
 3. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 4. Pacjenci przyjmowani są na leczenie po wcześniejszej, telefonicznej rejestracji
 5. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia.
 6. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowywanie co najmniej 10 dniowej abstynencji od alkoholu, leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego.
 7. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila).
 8. W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych mogą być przeprowadzone są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.
 9. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub pod wpływem leków uspokajających i nasennych oraz innych środków zmieniających świadomość nie są przyjmowani do Oddziału.
 10. Czas pobytu w OTUA jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa 8 tygodni. W uzasadnionych przypadkach czas leczenia w Oddziale może być przedłużony, co wymaga akceptacji Dyrektora Ośrodka.
Etapy postępowania terapeutycznego

Etapy postępowania terapeutycznego

Etapy postępowania terapeutycznego w OTUA obejmują:

 1. Postępowanie diagnostyczno-medyczne.
 2. Badanie lekarskie i kierowanie do innych specjalistów
 3. Badanie psychologiczne – ze wskazań.
 4. Badania laboratoryjne – wg zleceń lekarskich.
 5. Informację wstępną, motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta wynikających z nadużywania alkoholu.
 6. Wstępne rozpoznanie głębokości uzależnienia.
Podstawowy program terapii uzależnienia

Podstawowy program terapii uzależnienia

Podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje:

 1. Zawarcie kontraktu terapeutycznego.
 2. Diagnozę problemową i opracowanie Osobistego Planu Terapii.
 3. Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej.
 4. Pracę nad głodem alkoholowym.
 5. Pracę nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
 6. Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu.
 7. Pracę nad zapobieganiem nawrotom choroby.
 8. Przygotowanie programu dalszego leczenia.
 9. Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z AA.
 10. Szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych (Plan zajęć terapeutycznych wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Oddziale).
Lista oczekujących

Zapisywanie pacjentów na listę oczekujących prowadzone jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 pod numerem telefonu 94 31 10 656.

Niezbędne dane: imię, nazwisko, adres, pesel, telefon kontaktowy.

Niezbędne dokumenty: skierowanie do szpitala psychiatrycznego (wzór do pobrania).

UWAGA!

Skierowanie należy wysłać na adres SP ZOZ WOTUW Stanomino w terminie do 14 dni od daty wpisu na listę oczekujących. Niezachowanie tego terminu będzie skutkowało usunięciem z powyższej listy.

Nasz adres:

SP ZOZ WOTUW Stanomino
Stanomino 5
78-217 Stanomino

Wyprawka
Trzeba zabrać

Dokumenty

 • skierowanie od lekarza (ważne 2 tygodnie i zawierające CZYTELNE INFORMACJE: pieczątkę instytucji kierującej, REGON, numer umowy z NFZ, pieczęć lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu)
 • dowód osobisty

Przedmioty

 • 1 zeszyt formatu a4
 • 2 zeszyty format a5
 • kolorowe przybory do pisania
 • przybory toaletowe
 • sztućce
 • kubek
 • ubrania
 • obuwie zmienne
 • piżama
Można zabrać
 • telefon komórkowy. Przywiezione smartfony (niezależnie od systemu operacyjnego) i inne telefony należy oddać do depozytu i będą oddawane przy wypisie
 • proszek do prania (do dyspozycji jest pralka i suszarka)
Nie wolno
 • książek niezwiązanych z tematyką leczenia itp.
 • czasopism itp.
 • komputerów (w tym laptopów) itp.
 • tabletów itp.
 • krzyżówek itp.
 • gier itp.
 • kart
 • czajników bezprzewodowych
 • sprzętu audio/video (w tym mp3 i mp4 itp.)
 • sprzętu wędkarskiego
 • nabijarki do gilz i tytoniu
 • artykułów spożywczych zawierających alkohol (np. słodycze itp.)