Narada Kierowników Placówek Lecznictwa Odwykowego

W dniu 23 kwietnia 2024r. o godz. 11.00 odbędzie się, w SPZOZ WOTUW Stanomino, narada Kierowników Placówek Lecznictwa Odwykowego Województwa Zachodniopomorskiego.

Narada finansowana jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach podpisanej Umowy nr WWS/6/2024 pomiędzy SPOZOZ WOTUW Stanomino a Województwem Zachodniopomorskim. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Województwo środków finansowych, stanowiących dotację podmiotową, w kwocie 18 000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.12.2023r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026.